aan de Stegge HRconsult
"Soms maakt iemand het verschil"
Business picture

Privacy regelement aan de Stegge HRconsult

Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen
1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan toekent.

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven dat informatie bevat over een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt voor de uitoefening van de dienstverlening van aan de Stegge HRconsult

1.4 Verantwoordelijke De directie van aan de Stegge HRconsult

1.5 Beheerder van persoonsgegevens Degene die onder verantwoordelijkheid van de directie van aan de Stegge HRconsult is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

1.7 Gebruiker van persoonsgegevens Degene die als medewerker, bewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te gebruiken.

1.8 Medewerker Alle personen, werkzaam in de organisatie van aan de Stegge HRconsult, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.

1.9 Betrokkene Degene van wie persoonsgegevens zijn opgenomen.

1.10 Opdrachtgever Een natuurlijke of rechtspersoon die aan aan de Stegge HRconsult een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.11 Toegang tot persoonsgegevens Het autoriseren van personen, werkzaam in de organisatie van aan de Stegge HRconsult, tot het kennis nemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.

1.12 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de organisatie van aan de Stegge HRconsult.

1.13 Derden Alle ingehuurde en niet tot de organisatie behorende personen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van aan de Stegge HRconsult.

Artikel 2. Reikwijdte
2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen aan de Stegge HRconsult.

Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
3.1 Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de opdrachtgevers overeengekomen dienstverlening.

3.2 Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

Artikel 4. Verwerkingen van persoonsgegevens
4.1 De verwerking van de persoonsgegevens waarop dit reglement van toepassing is, is omschreven in bijlage 1. In deze bijlage is onder meer aangegeven wie optreedt als beheerder en welke medewerkers de gegevens gebruiken. Deze bijlage vormt een onverbrekelijk geheel met dit reglement.

4.2 De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn/Haar handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens, wordt beperkt door dit reglement.

4.3 De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement. De directie van aan de Stegge HRconsult is niet aansprakelijk, indien een opdrachtgever aansprakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.

4.4 De verantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens op aan de beheerder.

4.5 De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij/Zij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 5. Toegang tot de persoonsgegevens
5.1 Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

5.2 Een ieder die toegang heeft tot persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij/zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

5.3 Derden die door aan de Stegge HRconsult zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via de contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 6. Beveiliging van de persoonsgegevens
6.1 Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd.

6.2 De verantwoordelijke stelt, in overleg met de beheerder, beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens
7.1 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in artikel 7.3, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist.

7.2 Binnen de organisatie van aan de Stegge HRconsult kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan: - Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding van of advisering over de betrokkene dan wel op andere wijze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van een concrete opdracht van de opdrachtgever; - Personen die belast zijn met de directe vakinhoudelijke begeleiding van de betrokkene of personen die betrokken zijn bij behandeling van klachten van de betrokkene; De verantwoordelijke, in verband met zijn/haar algemene verantwoordelijkheid als verantwoordelijke.

7.3 Buiten de organisatie van aan de Stegge HRconsult kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is, aan: - Opdrachtgevers in het kader van de overeengekomen dienstverlening; Leveranciers voor zover deze gegevens nodig zijn voor een doelmatige uitvoering van de opdracht; - Personen die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, belast zijn met het onderhoud en de instandhouding van de apparatuur en programmatuur ten behoeve van de persoonsgegevens en indien voor zover toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor hun taakuitoefening; - Derden die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst, goedgekeurd door de verantwoordelijke, werkzaamheden verrichten voor aan de Stegge HRconsult en voor zover deze gegevens nodig zijn om een doelmatige uitvoering van de opdracht re realiseren.

Artikel 8. Inzage van opgenomen gegevens
8.1 De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Hij/zij dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder. Deze geleidt het verzoek door naar de gebruiker, op wiens initiatief de betreffende gegevens zijn verzameld, diens waarnemer of opvolger.

8.2 Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst daarvan voldaan.

8.3 De door de betrokkene of zijn/haar gemachtigde gevraagde gegevens worden niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene of zijn/haar gemachtigde is. Dit dient plaats te vinden middels een deugdelijke legitimatie.

8.4 De beheerder kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is wegens gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de organisatie van de verantwoordelijke daaronder begrepen.

8.5 Voor de verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. In bijlage 2 van dit reglement wordt aangegeven wat onder een redelijke vergoeding wordt verstaan.

Artikel 9. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen gegevens
9.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

9.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de beheerder wat de aan te brengen correctie behelst. De beheerder beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld, of diens waarnemer of opvolger, is gehoord.

9.3 Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de beheerder de verzoeker schriftelijk of dan wel in hoeverre aan het verzoek tot correctie of vernietiging wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

9.4 Vernietiging blijft achterwege indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

9.5 De beheerder draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of vernietiging zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

9.6 In geval van vernietiging van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkene gegevens zijn vernietigd.

Artikel 10. Recht van Verzet
10.1 De betrokkene heeft recht op het laten blokkeren van persoonsgegevens voor zover deze worden gebruikt voor commerci�le doeleinden om producten en diensten aan te bieden, het zogenaamde recht van verzet.

10.2 De betrokkene tekent schriftelijk het recht van verzet aan bij aan de Stegge HRconsult. Adres voor opgave bij aan de Stegge HRconsult staat in de uiting vermeld.

10.3 Nadat het recht van verzet is aangetekend worden de gegevens direct door aan de Stegge HRconsult geblokkeerd

Artikel 11. Bewaartermijnen
11.1 Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Tenzij anders bepaald, eindigt de bewaartermijn 10 jaar na het laatste contact met de geregistreerde.

11.2 Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van ��n jaar.

11.3 Na be�indiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van cli�nten te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij be�indiging van de bemiddeling van cli�nten ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 12. Klachten
12.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

12.2 De verantwoordelijke zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen. De beslissing is met redenen omkleed. De beslissing is zodanig geformuleerd dat ten aanzien daarvan beroep op het College bescherming persoonsgegevens of de rechter mogelijk is. De klacht wordt afgehandeld, overeenkomstig het klachtenreglement.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.

13.2 Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de verantwoordelijke.

13.3 Dit reglement is per 01-01-2003 in werking getreden. Het reglement is bij aan de Stegge HRconsult in te zien. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

Adresgegevens

aan de Stegge HRconsult
Maria F.W. aan de Stegge
Vinkenbek 8
7631 CE Ootmarsum

T: 0541 - 299 284
M: 06 - 22 18 16 43
E:info@aandesteggehrconsult.nl